Ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Starrbäcken 2 fastställda av styrelsen den 10 mars 2016

Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor. Styrelsen har därmed ansvaret för föreningens ordningsregler.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus. Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende. Utöver ordningsreglerna gäller föreningens stadgar.

För vem gäller ordningsreglerna? Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för föreningens hyresgäster och andrahands-hyresgäster.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs? Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du ska få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor? Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 1.  Allmän aktsamhet Var aktsam om och vårda väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.
 2. Säkerhet Kontrollera att portar (ytterdörrar) respektive dörrar till cykelrum, garage, grovsoprum etc. går i lås efter in- eller utpassering. Släpp inte in någon okänd person in i fastigheten. Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare som bekostas av medlemmen. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.
 3. Gemensamma kostnader Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Även värme är även en gemensamhetskostnad. Tänk på att vara sparsam med värmen. Stäng ner den om ni är bortresta under längre perioder.
 4. Balkonger och terrasser Det är förbjudet att montera parabolantenn på balkong eller terrass. • Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass • Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för blåst samt för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning. Balkong/terrass får inte användas till permanent förvaring av föremål som ej är relaterade till bruket av densamma. Exempel på detta kan t ex vara cyklar.
 5. Trappuppgångar Det är enligt lag förbjudet att förvara cyklar, barnvagnar eller andra brandfarliga föremål i trapphusen enligt Kammarrättens dom i mål nr. 1950-06. Skulle Räddningstjänsten vid en inspektion finna barnvagnar, cyklar eller andra brandfarliga eller skrymmande föremål i trappan får föreningen böta 5 000: -/föremål. Det är heller inte tillåtet att ha dörrmattor utanför ytterdörren då de utgör ett hinder och snubbelrisk vid städning och utrymning av våra trapphus.
 6. Tvättstuga Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan.
 7. Cyklar, barnvagnar & rullatorer Cyklar förvaras på gården i cykelställ eller i cykelrummet. Barnvagnar och rullatorer förvaras i lägenheten eller cykelrum.
 8. Gården Allmän hänsyn ska visas mellan medlemmar i sitt nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut. Tänk på brandfaran vid grillning. Låt askan svalna ordentligt innan Du tar bort den. Marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten.
 9. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter Soppåsarna med vanligt hushållsavfall ska vara väl förslutna. Det är absolut förbjudet att slänga någonting annat än soppåsar i sopnedkastet, då det leder till stopp i sopsugen och dryga kostnader för föreningen. Tidningar lämnas i särskilda behållare i början på Starrängsringen. Mobil grovsophämtning ca en gång i månaden, för tider se anslag i porten eller på vår hemsida. Övrigt avfall kan slängas vid sopsorteringen på Erik Dahlbergsgatan, vid Östra Real eller i Vanadisberget.
 10. Störningar För att alla skall kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Hänsyn gäller så väl i lägenheten som på gemensamma ytor som t ex gård, trappa, hiss och tvättstuga. Tänk på att det kan upplevas som lyhört i fastigheten.
  Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.
  Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00.
  När man bor i ett flerfamiljshus ingår det att man hör grannarna ibland.  Att man hör barnröster, skratt, en hund som skäller ibland eller en TV-apparat som står på är något man måste acceptera, men att uppfattas som störande är någonting helt annat. Ska man exempelvis ha fest är det bättre att tala med sina grannar än att sätta upp lappar. Be grannarna att höra av sig så fort de blir störda. Om de knackar på eller ringer – sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan. Om du blir störd av din granne, ska du i första hand kontakta denne, och försöka lösa problemet. Fungerar inte detta, dokumentera störningarna så noga som möjligt och kontakta styrelsen som avgör om störningsjouren ska kopplas in. Om styrelsen beslutat kontakta störningsjouren, kan kostnader för detta falla på den störande. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan få en chans att bättra sig. Därför är det bra om någon i styrelsen kontaktar hen direkt efter att ett klagomål kommit in. Blir det ändå inte bättre kan styrelsen skicka ett klagomål. Om problemet ändå inte rättas till kan styrelsen skicka ett brev med ”anmodan om rättelse”. Brevet upplyser personen i fråga om att hen omedelbart ska sluta störa sina grannar och att störningen annars kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätten om uppsägning av den störande grannen för att kunna avhysa denne. Då krävs bevis i form av dokumentation, vittnen och eventuellt rapporter från polis eller störningsjour.
 11. Andrahandsuthyrning Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om godkännande skall vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, avsedd tidsperiod samt uppgifter om vem som skall hyra lägenheten. Se också i stadgarna om regler kring ”Andrahandsuthyrning”.
 12. Lägenhetsunderhåll Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, inner- och ytterdörrar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador är dyra och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
 13. Förändringar i lägenheten Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång och använd föreningens blankett för detta, som finns på hemsidan att ladda ner. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Du är ansvarig för att hantverkare inte parkerar på föreningens område under ombyggnaden samt för byggsopor som uppstår vid ombyggnationen. Det är förbjudet att ställa byggsopor i anslutning till fastigheten mer än 1 vecka för avhämtning.
 14. Om Du avser flytta Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.

Föreningen är ansluten till Svenska Störningsjouren AB:

Svenska störningsjouren AB
Sparbanksvägen 79
129 30 Hägersten

Störningsjouren är öppen:
Söndag-torsdag mellan kl 20.00-03.00
Fredag-lördag mellan kl 20.00-04.00
Tel Larmcentralen 08-578 678 06

För icke akuta kontakter under kontorstid nås de på telefon 08-645 00 35. Vid akuta störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du larmcentralen där du har tillgång till professionell hjälp av störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut. Lämna kod eller kom ner och släpp in patrullen.